Ιχθυοπανίδα

Στα νερά του παραπόταμου της Πραμόρτσας συναντούνται διάφορα είδη ιχθυοπανίδας από τα οποία τα σημαντικότερα είναι η Μπριάνα ή Βιργιάνα (Barbus plebejus) που προστατεύεται από το Π.Δ.67/1981 (ΦΕΚ 23, 43/Α), την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την Σύμβαση της Βέρνης (1992), το Τσιρόνι (Chalcalburnus belvica), το Συρτάρι (Chondrostoma prespensis) και ο Κέφαλος (Leuciscus cephalus macedonicus).

 

μπριανα συρταρι

                         Μπριάνα                                                           Συρτάρι