Πανίδα

Η περιοχή λόγω της γεωμορφολογικής ποικιλομορφίας της χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Στην περιοχή απαντώνται 3 είδη από αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών», 9 είδη της πτηνοπανίδας από αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης. Επίσης, υπάρχουν 10 είδη Θηλαστικών τα οποία προστατεύονται από το Π.Δ. 67/81, 6 από Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης και 2 από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Αποτελεί ιδανικό βιότοπο για τη διαβίωση σημαντικών αλλά και σπάνιων ειδών της πανίδας όπως είναι η αρκούδα, ο λύκος (Canis lupus) , η αγριόγατα (Felix sylvestris), το Ζαρκάδι (Capreolus capreolus) κ.α..